Přijímací řízení.

Jak se dostanu na herní design?

Aktualizováno: January 16, 2021

Magisterský navazující studijní program herní design je určený pro absolventy a absolventky bakalářského a magisterského vysokoškolského studia na FAMU i jiných vysokých školách v ČR i v zahraničí. Program je akreditovaný v prezenční formě, a předpokládá tedy prezenční účast na výuce. Pro studium herního designu není nutné umět programovat. Pokud jste kreativní, rádi se učíte novým věcem a zajímá vás herní design, nezáleží na tom, zda jste doposud studovali umělecký, technický či humanitní obor. Zkušenosti s tvorbou her a další tvůrčí aktivity vám však mohou pomoct v přijímacím řízení.

Úplné a právně závazné znění podmínek přijímacího řízení je dostupné na stránkách FAMU. Následující text vás přehledně provede jednotlivými fázemi přijímacího řízení.

Podání přihlášky

Prvním krokem je podání přihlášky. Formulář elektronické přihlášky je přístupný zde od 1. 3. 2021 do 15. 4. 2021 do půlnoci. Vyplněnou přihlášku vytiskněte (na barevné nebo černobílé tiskárně) a podepište. Přihláška má tři povinné přílohy, které se dodávají coby fyzické (vytištěné) dokumenty:

 1. Životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou. Životopis napište podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (zvolte jednu z těchto variant).
 2. Úředně ověřenou fotokopii bakalářského diplomu (ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT). Budete-li v rámci bakalářského studia státní závěrečnou zkoušku teprve vykonávat, musíte si na přihlášce nechat potvrdit termín konání zkoušky. Bakalářský diplom odevzdáte před zápisem do studia. Pokud máte diplom ze zahraničí, postupujte podle informací uvedených zde.
 3. Vytištěné potvrzení o uhrazení poplatku 878 Kč za úkony spojené s přijímacím řízením, které vylepíte na přihlášku. Poplatek lze uhradit výhradně bankovním převodním příkazem na číslo účtu 19-5373180297/0100, VS: 64913, SS (=specifický symbol): číslo přihlášky (nezapomeňte uvést!). Informace pro platby ze zahraničí najdete zde.

Přihlášku je třeba doručit osobně (v úředních hodinách) na adresu:

Podatelna Akademie múzických umění v Praze
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

nebo poslat poštou na adresu:

Akademie múzických umění v Praze
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1

Termín odevzdání je 16. 4. 2021. Rozhoduje termín podání na poště nebo podatelně AMU - to musí být 16. dubna 2021 včetně.

Upozornění: Podatelna AMU je vzhledem k pandemii až do odvolání otevřena pouze od pondělí do čtvrtka. 16. 4. 2021 je pátek, a v tento den je tedy možné přihlášku poslat jedině poštou. Více informací zde.

Odevzdání domácích prací

Druhým krokem je odevzdání domácích prací a dalších dokumentů, které se budou posuzovat v prvním kole přijímacího řízení. Po zpracování přihlášek získáte emailem přístupové údaje k úložišti na serveru FAMU. Na toto úložiště pak musíte požadované dokumenty nahrát nejpozději do 2. 5. 2021 do půlnoci.

Jedná se o následující práce a dokumenty:

 1. Praktická práce 1 – koncept narativní hry pro mobilní telefony ve formě textu o rozsahu 1 normostrany (normostrana = 1 800 znaků s mezerami). Text dodejte ve formátu PDF. Navíc mohou být případně dodány obrázky, videoukázka nebo herní demo (spustitelné na počítači s operačním systémem Windows, popř. MacOS).
 2. Praktická práce 2 – koncept libovolné hry ve formě videoprezentace o délce max. 3 minut. Prezentace má za cíl získat podporu k realizaci projektu a měla by obsahovat jeho specifika z hlediska herních mechanik, žánru, herního zážitku, produkce apod. Videoprezentace musí jít přehrát v aktuální verzi programu VLC Player.
 3. Teoretická práce – rozbor libovolné počítačové hry o rozsahu 2-3 normostrany, formát PDF.
 4. Motivační dopis – ten má za úkol přesvědčit komisi o tom, že jste vhodnými kandidáty pro studium herního designu, shrnout vaši dosavadní relevantní tvůrčí nebo akademickou práci a nastínit obrysy budoucího kreativního a profesního rozvoje. Rozsah max. 2 normostrany, formát PDF.
 5. Životopis - pro účely posouzení v prvním kole prosím vložte i elektronickou verzi životopisu. Může to být tatáž verze, kterou jste odevzdávali vytištěnou spolu s přihláškou, popřípadě může být rozšířená. Rozsah max. 2 normostrany, formát PDF.
 6. Nepovinně portfolio vlastních uměleckých projektů dle vlastního výběru. Do portfolia můžete zařadit např.: počítačovou hru nebo herní prototyp (nutno dodat gameplay video a prototyp spustitelný ve Windows nebo v prohlížeči Chrome), deskovou či karetní hru, animaci, scénář, film, literární text, zvukovou kompozici, showreel, fotografii, obrazy apod.

První kolo přijímacího řízení

První kolo probíhá bez vaší přítomnosti v termínu 3. 5. 2021 – 30. 5. 2021. V tomto kole přijímací komise vyhodnotí vaše povinné práce a rozhodně o splnění, respektive nesplnění podmínek pro postup do druhého kola. Komise práce hodnotí s ohledem na kreativní potenciál a zvládnutí vyjadřovacích prostředků oboru. Hodnocení probíhá na bodové škále 0-50 bodů.

Bodové ohodnocení se přiděluje následujícím způsobem:

 • Praktická práce 1 – možný zisk 0-10 bodů.
 • Praktická práce 2 – možný zisk 0-10 bodů.
 • Teoretická práce – možný zisk 0-10 bodů.
 • Motivace ke studiu, hodnocená souhrnně na základě životopisu, motivačního dopisu a portfolia – možný zisk 0-20 bodů.

Výsledky prvního kola budou uchazečům sděleny 31. 5. 2021. Do druhého kola postupuje nejvýše 25 uchazečů v pořadí podle bodového zisku; zároveň musí získat minimálně 25 bodů.

Druhé kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení se bude konat v termínu 21. - 22. 6. 2021. Bude se odehrávat prezenčně na FAMU, v případě trvajících omezení v důsledku pandemie koronaviru bude včas ohlášena alternativa. Hodnocení probíhá opět na bodové škále 0-50 bodů. Druhé kolo má následující součásti:

 1. Test z anglického jazyka na úrovni B1 – cca 60 minut, hodnocený na škále 0-10 bodů.
 2. Praktický úkol 1 – zaměřený na level design (60 minut), hodnocený na škále 0-10 bodů.
 3. Praktický úkol 2 – zaměřený na herní mechaniky (45 minut), hodnocený na škále 0-10 bodů.
 4. Osobní pohovor s komisí (30 minut), hodnocený na škále 0-20 bodů. Pohovor se bude odvíjet od jednotlivých odevzdaných úkolů a dodaných dokumentů.

Do studia budou uchazeči přijati v pořadí podle bodového zisku až do naplnění kapacity oboru, která činí 7 studentů. Minimem pro splnění podmínek přijímacího řízení je zároveň zisk alespoň 60 bodů. Výsledky druhého kola budou vyhlášeny bez zbytečných odkladů záhy po jeho ukončení.

Kontakty

S dotazy ohledně obsahu zkoušek a jednotlivých úkolů se obracejte na email hernidesign@famu.cz. Často kladené dotazy jsme zepsali zde.

Otázky ohledně termínů a formálních náležitostí přihlášky směřujte na Studijní oddělení FAMU.