Přijímací řízení.

Jak se dostanu na herní design?

Aktualizováno: 1. prosince 2023

Magisterský navazující studijní program herní design je určený pro absolventy a absolventky bakalářského a magisterského vysokoškolského studia na FAMU i jiných vysokých školách v ČR i v zahraničí. Program je akreditovaný v prezenční formě, a předpokládá tedy prezenční účast na výuce. Pro studium herního designu není nutné umět programovat. Pokud jste kreativní, rádi se učíte novým věcem a zajímá vás herní design, nezáleží na tom, zda jste doposud studovali umělecký, technický či humanitní obor. Zkušenosti s tvorbou her a další tvůrčí aktivity vám však mohou pomoct v přijímacím řízení.

Úplné a právně závazné znění podmínek přijímacího řízení je dostupné na stránkách FAMU. Následující text vás přehledně provede jednotlivými fázemi přijímacího řízení.

Podání přihlášky

Prvním krokem je podání elektronické přihlášky. Formulář elektronické přihlášky je přístupný zde od 1. 3. 2024 do 17. 4. 2024 do půlnoci.

Přihláška má dvě povinné přílohy, které se nahrávají elektronicky (formát .PDF, .JPG nebo .PNG):

 1. Životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou. Životopis napište podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (zvolte jednu z těchto variant)

 2. Úředně ověřenou fotokopii bakalářského diplomu (ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT). Bakalářský diplom odevzdáte před zápisem do studia. Pokud máte diplom ze zahraničí, postupujte podle informací uvedených zde. Budete-li v rámci bakalářského studia státní závěrečnou zkoušku teprve vykonávat, máte dvě možnosti:

  1. Do elektronické přihlášky nahrajte potvrzení o termínu státní závěrečné zkoušky, které dostanete přímo na Vaší škole.
  2. Po vyplnění a zaplacení elektronické přihlášky si můžete nechat Vaší školou potvrdit budoucí SZZ na papírové verzi přihlášky.

Upozorňujeme uchazeče, že přihlášku není možné odevzdat jinak než elektronicky.

Odevzdání domácích prací

Druhým krokem je odevzdání domácích prací a dalších dokumentů, které se budou posuzovat v prvním kole přijímacího řízení. Po zpracování přihlášek získáte emailem pokyny k nahrání souborů na úložiště FAMU. Na toto úložiště pak musíte požadované dokumenty nahrát nejpozději do 2. 5. 2024 do půlnoci.

Jedná se o následující práce a dokumenty:

 1. Praktická práce 1 – koncept vzdělávací hry pro tablety ve formě textu o rozsahu 1 normostrany (normostrana = 1 800 znaků s mezerami). Text dodejte ve formátu PDF. Navíc mohou být případně dodány obrázky, videoukázka nebo herní demo (spustitelné na počítači s operačním systémem Windows). V případě, že je pro praktickou práci využita práce třetí strany (ve formě volně dostupných grafických, zvukových a jiných assetů, AI generace a podobně), prosíme uchazečstvo o přiložení seznamu použitých zdrojů.
 2. Praktická práce 2 – koncept libovolné videohry ve formě videoprezentace o délce max. 3 minut. Prezentace má za cíl získat podporu k realizaci projektu a měla by obsahovat jeho specifika z hlediska herních mechanik, žánru, herního zážitku, produkce apod. Videoprezentace musí jít přehrát v aktuální verzi programu VLC Player. V případě, že je pro praktickou práci využita práce třetí strany (ve formě volně dostupných grafických, zvukových a jiných assetů, AI generace a podobně), prosíme uchazečstvo o přiložení seznamu použitých zdrojů.
 3. Teoretická práce – rozbor libovolné počítačové hry o rozsahu 2-3 normostrany, formát PDF.
 4. Motivační dopis – ten má za úkol přesvědčit komisi o tom, že jste vhodnými kandidáty pro studium herního designu, shrnout vaši dosavadní relevantní tvůrčí nebo akademickou práci a nastínit obrysy budoucího kreativního a profesního rozvoje. Rozsah max. 2 normostrany, formát PDF.
 5. Životopis - pro účely posouzení v prvním kole prosím vložte i elektronickou verzi životopisu. Může to být tatáž verze, kterou jste odevzdávali vytištěnou spolu s přihláškou, popřípadě může být rozšířená. Rozsah max. 2 normostrany, formát PDF.
 6. Nepovinně portfolio vlastních uměleckých projektů dle vlastního výběru. Do portfolia můžete zařadit např.: počítačovou hru nebo herní prototyp (nutno dodat gameplay video a prototyp spustitelný ve Windows nebo v prohlížeči Chrome), deskovou či karetní hru, animaci, scénář, film, literární text, zvukovou kompozici, showreel, fotografii, obrazy apod.

První kolo přijímacího řízení

První kolo probíhá bez vaší přítomnosti do 17.5.2024. V tomto kole přijímací komise vyhodnotí vaše povinné práce a rozhodně o splnění, respektive nesplnění podmínek pro postup do druhého kola. Komise práce hodnotí s ohledem na kreativní potenciál a zvládnutí vyjadřovacích prostředků oboru. Hodnocení probíhá na bodové škále 0-50 bodů.

Bodové ohodnocení se přiděluje následujícím způsobem:

 • Praktická práce 1 – možný zisk 0-10 bodů.
 • Praktická práce 2 – možný zisk 0-10 bodů.
 • Teoretická práce – možný zisk 0-10 bodů.
 • Motivace ke studiu, hodnocená souhrnně na základě životopisu, motivačního dopisu a portfolia – možný zisk 0-20 bodů.

Výsledky prvního kola budou uchazečům sděleny do 31. 5. 2024. Do druhého kola postupuje nejvýše 25 uchazečů v pořadí podle bodového zisku; zároveň musí získat minimálně 25 bodů.

Druhé kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení se bude konat v termínu 17. - 19. 6. 2024. Bude se odehrávat prezenčně na FAMU, v případě trvajících omezení v důsledku pandemie koronaviru bude včas ohlášena alternativa. Hodnocení probíhá opět na bodové škále 0-50 bodů. Druhé kolo má následující součásti:

 1. Test z anglického jazyka na úrovni B2 – cca 60 minut, hodnocený na škále 0-10 bodů.
 2. Praktický úkol – zaměřený na herní mechaniky (90 minut), hodnocený na škále 0-15 bodů.
 3. Osobní pohovor s komisí (30 minut), hodnocený na škále 0-25 bodů. Na osobní pohovor si uchazeč povinně přinese seznam 10 her, které hrál a považuje je z hlediska svého tvůrčího rozvoje za podstatné. Pohovor se bude dále odvíjet od jednotlivých odevzdaných úkolů a dodaných dokumentů.

Do studia budou uchazeči přijati v pořadí podle bodového zisku až do naplnění kapacity oboru, která činí 7 studentů. Minimem pro splnění podmínek přijímacího řízení je zároveň zisk alespoň 60 bodů. Výsledky druhého kola budou vyhlášeny bez zbytečných odkladů záhy po jeho ukončení.

Často kladené dotazy

Je možné obor herní design studovat distančně?

V současné době nikoli, obor je akreditovaný pouze v prezenční formě.

Jak časově náročné je studium herního designu? Je možné studium kombinovat s prací?

Studium bude časově poměrně náročné. Herní design je akreditovaný jako prezenční program, takže předpokládáme, že studium pro vás bude po danou dobu primární aktivitou. S externí prací se studium jistě skloubit dá, ale s prací na plný úvazek jen velmi těžko. Budeme se snažit sestavit rozvrh hodin tak, aby byly předměty rozloženy do co nejmenšího počtu dnů v týdnu, ale jsme v tom limitováni dostupností místností a dalšími závazky pedagogů.

Je možné překročit rozsah teoretické práce (rozboru počítačové hry)? Na co se mám v práci zaměřit?

Požadovaný rozsah prosím dodržte a nepište rozbor delší. Rozbor v takovémto rozsahu samozřejmě nemůže být zcela vyčerpávající. Měl by nám prozradit něco především o vás, o vaší hráčské a designérské osobnosti a o vašem porozumění hernímu médiu. Je vhodné zaměřit se především na ty prvky, které jsou podle vás zásadní pro herní zážitek, který hra poskytuje. Rozbor může být i kritický a zaměřit se na to, proč podle vás hra očekávaný zážitek neposkytuje.

Jaká je očekávaná kvalita a forma videoprezentace vlastního herního konceptu?

Cílem je prezentovat vlastní koncept hry, který ovšem může vycházet z existujících titulů. Videoprezentace nebudeme hodnotit na základě technického zpracování; rozhodně se nemusí jednat o video na profesionální úrovni. Video vám však může dát prostor prezentovat váš nápad nebo prototyp vizuálně, a tedy nejen jako slovní popis. Může to být komentovaný PowerPoint i video, ve kterém osobně představujete hru. Hodnotit budeme primárně obsah, nikoli formu.

Co mám vložit do portfolia? Můžu s vámi své portfolium předem konzultovat?

Rádi odpovíme na dotazy ohledně formálních náležitostí portfolia, ale nemůžeme individuálně konzultovat jeho obsah. Do portfolia vložte to, co podle vás nejlépe ukazuje vaše předpoklady pro tvůrčí práci obecně a/nebo konkrétně tvorbu v oboru herního designu. Mějte prosím na paměti, že na zhodnocení každého portfolia máme jen omezený čas, tak vyberte to nejreprezentativnější a nejrelevantnější. Nejde o kvantitu – kompletní výčet svých dosavadních tvůrčích aktivit můžete uvést v životopisu.

Jak se mohu připravit na praktický úkol ve druhém kole přijímacího řízení?

Na tento úkol vás nejlépe připraví praxe – vyzkoušejte si vytvořit nějaký level, mod, textovku nebo jednoduchou hru (i karetní nebo deskovou). Mohou vám při tom pomoct i učebnice herního designu (viz níže) nebo například online videa z kanálu Game Maker’s Toolkit.

Existuje seznam doporučené literatury k přijímačkám? Rád bych čerpal/a informace z kvalitních zdrojů.

Nevyžadujeme k přijímacím zkouškám přečtení konkrétních titulů, ale následující teoretické tituly a učebnice designu vám určitě mohou pomoct:

Teoretické:

Učebnice designu:

Kontakty

S dotazy ohledně obsahu zkoušek a jednotlivých úkolů se obracejte na email hernidesign@famu.cz.

Otázky ohledně termínů a formálních náležitostí přihlášky směřujte na Studijní oddělení FAMU.