Studium.

Co a jak budu na herním designu studovat?

Aktualizováno: 6. ledna 2021

Cíle studia

Cílem studia magisterského programu herní design je poskytnout studujícím komplexní interdisciplinární vzdělání a rozvinout jejich umělecký talent v oblasti designu počítačových her. Program je akreditovaný v prezenční formě, a předpokládá tedy pravidelnou přítomnost ve výuce.

Po teoretické stránce rozvine analytické schopnosti a historické znalosti umožňujících poučenou práci s koncepty a tradicemi v rámci vlastní umělecké tvorby i v rámci obecnější reflexe média počítačových her. Teoretické předměty rovněž studující naučí rozumět hernímu publiku a místu her ve společnosti a kultuře.

Praktická část výuky se soustředí na trénink designérských dovedností a tvorbě herních prototypů, a to od papírových po digitální. Studenti a studentky si osvojí klíčové pracovní postupy v oblasti herního designu (např. level design, design herních mechanik apod.). Osvojí si také dovednosti v oblastech herní scenáristiky, herního zvuku, herní grafiky a animace a herní produkce.

Tvůrčí část studia rozvíjí schopnost originální, kreativní tvorby studujících, během níž své teoretické a praktické znalosti využívají k samostatné umělecké tvorbě.

Studium zahrnuje odbornou stáž v herním studiu umožňující studentům a studentkám aplikovat své nabyté znalosti a dovednosti a zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce.

Během studia proběhnou hostující přednášky odborníků z praxe, a to zejména v předmětech Kapitoly z herního designu 1 a 2.

Profil absolventa / absolventky

Absolventi a absolventky jsou připraveni pracovat na pozicích herního designéra, level designéra, herního scenáristy a kreativního manažera v herním studiu. Studium je připravuje na kreativní a originální autorskou tvorbu hry v samostatných projektech či menších týmech, ale také na práci v širších týmech při vývoji projektů s vyššími rozpočty. Jsou si je vědomi etických aspektů své tvorby a dokážou zhodnotit její kulturní a společenský dopad.

Studijní plán

Obor se standardně studuje dva roky, tedy čtyři semestry. Níže uvedené povinné předměty jsou seřazeny podle ročníku a semestru, v němž se zapisují. Na konci prvního ročníku se odevzdává klauzurní dílo Herní prototyp za 12 kreditů a společně s ním se skládá Klauzurní zkouška; na konci druhého ročníku se odevzdává Absolventská hra za 19 kreditů.

Předmět Vývoj počítačových her je vypisován společně pro studenty a studentky FAMU, FF UK, VŠUP, MFF UK a koordinován na MFF UK. Jeho cílem je propojit studující se zájmem o různé aspekty herního vývoje (včetně designu), kteří budou společně pracovat na praktickém projektu.

V závěru studia se odevzdává také diplomová práce, která se zaměřuje na vybraný teoretický problém herního designu. Průprava pro psaní diplomové práce bude probíhat v předmětech Herní teorie 1 a 2 a Seminář analýzy počítačových her.

Během studia je třeba absolvovat Stáž v herním studiu za 8 kreditů o rozsahu minimálně 160 hodin.

Závazné a aktuální informace o studijním plánu naleznete ve Studijním informačním systému KOS. Na této stránce je uvádíme ve zkrácené podobě.

Povinné předměty

Název Vyučující Kredity Ročník a semestr
Dílna 1 Michal Berlinger 4 1 / ZS
Middleware 1 Michal Berlinger 3 1 / ZS
Základy programování Andrej Sýkora 3 1 / ZS
Digital Game Histories Jaroslav Švelch, Jan Bernard 2 1 / ZS
Kapitoly z herního designu 1 Michal Berlinger, Andrej Sýkora, Jaroslav Švelch a hosté 3 1 / ZS
Dílna 2 Michal Berlinger 4 1 / LS
Middleware 2 Michal Berlinger 3 1 / LS
Herní teorie 1 Jaroslav Švelch, Tereza Krobová, Jan Bernard 2 1 / LS
Kapitoly z herního designu 2 Michal Berlinger, Andrej Sýkora, Jaroslav Švelch a hosté 3 1 / LS
Herní prototyp Michal Berlinger 12 1 / LS
Klauzurní zkouška Jan Bernard 1 1 / LS
Dílna 3 Michal Berlinger, Jaroslav Meloun 4 2 / ZS
Middleware 3 Ondřej Paška 3 2 / ZS
Vývoj počítačových her Jakub Gemrot (výuka na MFF UK) 6 2 / ZS
Herní teorie 2 Jaroslav Švelch, Tereza Krobová, Kateřina Lukavská 2 2 / ZS
Seminář analýzy počítačových her Tereza Krobová 2 2 / ZS
Dílna 4 Michal Berlinger, Jaroslav Meloun 4 2 / LS
Absolventská hra Jaroslav Meloun 19 2 / LS
Stáž v herním studiu Michal Berlinger 8 -
Anglický jazyk 3 3 -
Anglický jazyk 4 3 -

Povinně volitelné předměty A - multimediální tvorba

Z této skupiny je nutné získat minimálně 8 kreditů.

Název Vyučující Kredity Ročník a semestr
Herní scenáristika 1 Marek Grajciar, Lubor Dohnal 2 - / ZS
Herní scenáristika 2 Marek Grajciar, Lubor Dohnal 2 - / LS
Animace a grafika v počítačových hrách 1 Ondřej Samohel, Jana Kilianová, Eliška Děcká 2 - / ZS
Animace a grafika v počítačových hrách 2 Ondřej Samohel, Jana Kilianová, Eliška Děcká 2 - / LS
Základy interaktivní zvukové tvorby 1 Tomáš Oramus, Pavel Kopecký 2 - / ZS
Základy interaktivní zvukové tvorby 2 Tomáš Oramus, Pavel Kopecký 2 - / LS

Povinně volitelné předměty B1 - společenské a kulturní kontexty her

Z této skupiny je nutné získat minimálně 6 kreditů.

Název Vyučující Kredity Ročník a semestr
Produkce a distribuce her 1 Lubor Kopecký 2 LS
Produkce a distribuce her 2 Lubor Kopecký 2 ZS
Game Jam Jaroslav Meloun 1 ZS/LS
Introduction to Game Studies Vít Šisler (výuka na FF UK) 2 ZS/LS
Teorie interaktivních médií Andrej Sýkora 2 ZS
Gender a počítačové hry Tereza Krobová 2 LS
Game art a artové hry Helena Bendová 2 ZS/LS

Dále je nutné získat minimálně 4 kredity z povinně volitelných předmětů B2 (Dějiny a teorie umění, společenské vědy), volených z nabídky fakulty, a 8 kreditů z volitelných předmětů.

Státní závěrečná zkouška

Studium je završeno Státní závěrečnou zkouškou (SZZ) neboli takzvanými státnicemi. Součástmi SZZ jsou kvalifikační práce (diplomová práce a absolventská praktická práce, tj. Absolventská hra) a ústní část. Zkušební komise je složená z pedagogů oboru herní design a jednoho externího odborníka. Ústní část zkoušky má následující průběh:

Obhajoba praktické práce

V rámci klauzur bude probíhat prezentace absolventské hry studenta doprovozená četbou posudků vedoucího a oponenta, diskusí s přítomnými a následným komentářem studenta. Student by měl osvědčit vědomí historických zdrojů a inspirací v rámci tvorby své absolventské hry, stejně jako schopnost analyzovat umělecká specifika svého díla, jeho potenciální efekty na hráče apod. (15 minut)

Obhajoba diplomové práce

Student při obhajobě reaguje na posudky vedoucího a oponenta a na komentáře členů zkušební komise. Student by měl osvědčit schopnost zasadit svou magisterskou práci do kontextu vědeckých metod zkoumání dané oblasti, schopnost používat odbornou terminologii a hlubokou znalost tématu své závěrečné práce z hlediska teoretického i historického. (15 minut)

Ústní zkouška z následujících okruhů:

  • Herní design (související předměty: Dílna 1 – 4, Kapitoly z herního designu 1, 2 ) Otázku vybírají členové komise. Otázky se týkají konceptů, technologií a metod práce z oblasti herního designu. Student ve své odpovědi prezentuje nejen teoretickou znalost, ale také schopnost aplikovat tyto poznatky praktickým způsobem v kreativní tvorbě. (20 minut)
  • Herní historie a teorie (související předměty: Herní teorie 1, 2, Digital Game Histories ) Otázku vybírají členové komise. Otázky pokrývají oblast teoretického bádání o počítačových hrách (obor tzv. game studies), dějin herního média a oblast metodologie analýzy počítačových her. Student má v rámci své odpovědi za úkol shrnout dosavadní bádání v dané oblasti včetně významných konceptů a badatelů a rozvinout vlastní úvahu nad daným tématem osvědčující jeho schopnost logické argumentace a kritického myšlení. (20 minut)
  • Multimediální tvorba (související předměty: Herní scenáristika 1, 2, Animace a grafika v počítačových hrách 1, 2, Základy interaktivní zvukové tvorby 1, 2 ). Student si dle svého zaměření vybírá tematickou oblast ze 3 možných, přičemž konkrétní otázku z oné oblasti následně vybírá komise. Otázky jsou rozčleněny do těchto oblastí: a) herní animace a grafika, b) herní scenáristika, c) herní zvuková tvorba. Student v rámci odpovídání na vybranou otázku dokládá svou obeznámenost s praktickými, technickými a tvůrčími aspekty dané roviny tvorby počítačových her. (20 minut)